โรงเรียนวัดสุทธาวาสดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย