โรงเรียนวัดสุทธาวาสประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2566