ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดสุทธาวาส