โรงเรียนวัดสุทธาวาสจัดทำ MOU ในการปฏิบัติหน้าที่และข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567