คณะครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมแสดงความยินดีครูย้ายดำรงตำแหน่งใหม่