โรงเรียนวัดสุทธาวาสให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่