นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้ารับทุนการศึกษา พระมหาฐาวร ฐานวโร