ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สังกัดสพป.อยุธยา เขต 1