เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1