–  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
–  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
–  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
–  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
–  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

–  อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
–  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
–  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561
– คำสั่งมอบหมายงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

–  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
–  กฎหมายการศึกษา
–  สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภารกิจจัดการศึกษา

– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดสุทธาวาส

–  แผนพัฒนาการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

–  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดการศึกษา

–  รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562