Best Practice

การจัดกิจกรรมหลากรู้ MAC MODEL

โรงเรียนวัดสุทธาวาสได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดยใช้การจัดกิจกรรมหลากรู้ MAC MODEL เป็น ฺBest Practice จากการบริหารจัดการโดยใช้

MAC MODEL ทำให้โรงเรียนวัดสุทธาวาส เป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาสปลอดจากสารเสพติด และอบายมุขทุกประเภท 100%