โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้าร่วมการประเมิน “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข” รักษามาตรฐาน ระดับเพชร ปีที่ 2