โรงเรียนวัดสุทธาวาสให้ความรู้แก่นักเรียน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”