โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566