โรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี