โรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมพิธีเปิดและส่งนักกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล