ประชุมประจำเดือนและชี้แจงกาดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)