ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565