สำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน