บุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรมด้านการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จ.ชลบุรี ประจำปี 2565