โรงเรียนวัดสุทธาวาส รับรางวัลสถานศึกษานำร่อง “โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ”