โรงเรียนวัดสุทธาวาส ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว