คณะครูอนุบาล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดหนองคล้า