การอบรมทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 และการประชุมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564