ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1-6