นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ