โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนวัดสุทธาวาสได้ดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม โดยส่งเสริมการมีระเบียบวินัย และการมีสัมมาคารวะ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมต่างของโรงเรียน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้

โรงเรียนวิถีพุทธ

แหล่งเรียนรู้คุณธรรม

ค่ายคุณธรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เรียนรู้ร่วมกับชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน

โครงงานคุณธรรม