อำนาจหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทบาทอำนาจหน้าที่
บทบาทอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553
– กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2554
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2557
– แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียนพ.ศ. 2553
– พรบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ