สาระสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายอลงกรณ์  แกล้วกล้า

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวปวีณา   โม้อุ้ย

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา