สาระศิลปะ

กลุ่มสาระศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายวชิรวิทย์  ชุติมาวงศ์สกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา

นางสาวกฤษณา  เบ้านาค

ตำแหน่ง ครู คศ.2

การศึกษา

นางสาววรัชญา ขมหวาน

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายทิวากร  สุทธิประภา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

การศึกษา

นายคมจักร  สุขเสริม

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

การศึกษา