สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายมูหัมมัด วอฮะ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกสัตวศาสตร์ (วท.บ.)

นางสาวดารา ทองมนต์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เอกเทคโนโลยีการศึกษา(กศ.บ.)

นางสาวทองหล่อ จันทรา

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต เอกคหกรรม (ค.บ.)

นางสาววรางคณา แสงวิโรจน์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา (ค.บ.)

นางสาวภิธรา พรหมบุญ

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ)

นายพนิต อินทะชัย

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต เอกอุตสาหกรรมศิลป์(ค.บ.)