สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

น้ำ หมายถึง  หมู่บ้านมาบยายเลีย

มาบ คือ ส่วนหนึ่งของลำห้วยที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ ค่อนข้างลึก มีน้ำขังตลอดปี

ศาลาทรงไทย หมายถึง ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

พระอาทิตย์ หมายถึง เรียนรู้สู่แสงสว่างแห่งปัญญา

รวงข้าวสีทอง หมายถึง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ขอบสีฟ้า - ขาว หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ มีความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ