สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสิริกาญจน์ ยศกลาง

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายสมเดช เทกิงลาภ

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายพิรุณ แพทย์อุดม

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวอัจฉรา หอมขจร

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายสุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวศิดาภา ศิริธรรม

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวพัชราภรณ์ ยุตนาวา

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา