วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดสุทธาวาสเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาพดีปลอดภัยจากสิ่งเสพติด และอบายมุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูเป็นครูมืออาชีพ และจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

พันธกิจ(Mission)

 1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด และอบายมุข
 4. ส่งเสริมการนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพ
 9. สนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 10. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษา

เป้าประสงค์หลัก(Corporate Objective)

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด และอบายมุข
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 4. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน

นโยบายโรงเรียน

 1. จัดการเรียนการสอน บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
 2. จัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
 3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
 4. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
 5. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
 6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์
 7. ให้องค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน