วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายภัทรพล ก้อนเพชร

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายวสันต์ เพิ่มทรัพย์

ตำแหน่ง  ครู คศ.3

การศึกษา

นายทวีศักดิ์ ภูพานเพชร

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายสุชาญสิทธิ์ หล้าคำ

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายจักรพันธ์ ทองรักษ์

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา

นางรัศมี เพิ่มทรัพย์

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

การศึกษา