คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เอกสารต่างๆ
ใบสมัครเข้าเรียนต่ออนุบาล
ใบสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
ขอใบแทนเอกสารการศึกษา
แบบขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ