ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาวิตา ศรีสวาสดิ์

ตำแหน่ง  ครู

การศึกษา

นางสาวเบญมาศ พลพวก

ตำแหน่ง  ครู

การศึกษา

นางสาววงเดือน ขุนอากร

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา

นางสาวศศิธร จันทร์ขามป้อม

ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

การศึกษา

นางสาวชุติมา คะลีล้วน

ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

การศึกษา