ผู้อำนวยการโรงเรียน
2
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล