ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล