ฝ่ายงานบริหารบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ประกาศโรงเรียนวัดสุทธาวาส เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือครู
คู่มือครูปีการศึกษา 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-การวางแผนกำลังคน
การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
-การพัฒนาบุคลากร
-การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
-การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร
-หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการบุคลากร
-การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
-การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
-การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ตาม ว.21
-การประเมินเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21
-การประเมินวิทยฐานะ-สายงานการสอน ตาม ว.17
-การประเมินวิทยฐานะ-สายงานบริหารสถานศึกษา ตาม ว.17
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนวัดสุทธาวาส
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดสุทธาวาส 2562