ฝ่ายงานงบประมาณ

แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดสุทธาวาส
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการจัดการศึกษา
รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
แผน / รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายในรอบ6เดือน
รายงานการเบิกจ่ายใน 6 เดือนแรก ประจำปีปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการเบิกจ่ายเงินปี 2562
แผน / รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน ปี 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563(แบบ สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 (แบบ สขร.1)