ผลงานโรงเรียน

รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน

โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนวัดสุทธาวาสได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน

โรงเรียนได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙