ช่องทางการร้องเรียน

ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

  • การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ จรรยาบรรณครู และระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา

  • การกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง เป็นต้น

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ติดต่อ:ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส
ที่อยู่:โรงเรียนวัดสุทธาวาส
เลขที่ 26 ม.7 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
อีเมล์:…………………………………………………..@gmail.com
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับเรื่องเพื่อส่งต่อให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)
โทรศัพท์:038-249499
โทรสาร:038-249499