กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปราลิสา ออกแมน

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางวิวา รัตนโสภา

ตำแหน่ง  ครู คศ.3

การศึกษา

นางสาวฤณลภฤศ ถวิลคำ

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

การศึกษา

นางสาวสุภาวดี พยัคชน

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

การศึกษา

นางสาวเนรัญชญาดา หอมทิพย์

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

การศึกษา

นางสาวนิภาลักษณ์ สุแพง

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวโชติรส ศิขรินทร์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายฟูเกียรติ บุญยง

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวนิภารัตน์ รุมกิ่ง

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา