คณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส

นางชนิตา ยินดีสุข

ตำแหน่ง 

การศึกษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส

นางสาวพันธิ์ทิพา ลักขณา

ตำแหน่ง 

การศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวิวา รัตนโสภา

ตำแหน่ง 

การศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวทองหล่อ จันทรา

ตำแหน่ง 

การศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

การศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสุวพร พันธุ์ศรี

ตำแหน่ง  ครู คศ.3

การศึกษา