ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนวัดสุทธาวาส, วัดสุทธาวาส            โรงเรียนวัดสุทธาวาสเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2470 ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น 24 ไร่ 200 ตารางวา มีหมู่บ้านในเขตบริการ ได้แก่ หมู่ 6 (ชุมชนหนองสมอ) หมู่ที่ 7 บ้านมาบยายเลีย และหมู่ที่ 13 บ้านมาบตาโต้ ผู้ปกครองในเขตบริการประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย บริการ เกษตรกรรม รับราชการ และไม่มีอาชีพ ตามลำดับ การคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค

โรงเรียนวัดสุทธาวาส

ปี พ.ศ. 2530 สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก  งบบริจาค   มูลค่า 65,000 บาท

ปี พ.ศ. 2539 หอสมุด  โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มูลค่า 60,000 บาท

ปี พ.ศ. 2541 อาคาร1  สปช.105/29 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มูลค่า 2,002,795 บาท

ปี พ.ศ. 2542 สนามกีฬาบาสเก็ตบอล  โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก  งบบริจาค  มูลค่า 218,000 บาท        

ปี พ.ศ. 2544 อาคาร 2  สปช.105/29 ได้รับงบประมาณจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มูลค่า 1,720,000 บาท

 ปี พ.ศ. 2547 อาคารเรียนพิเศษ 4 ชั้น  ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   มูลค่า 10,085,000 บาท

 ปี พ.ศ. 2548 อาคารอเนกประสงค์ สปช.206/26 ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มูลค่า 2,470,000 บาท

ปี พ.ศ. 2557 อาคาร 216 ค 216 ล.ป,216 ก,216 ปรับปรุง 46,216  ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มูลค่า 17,700,000 บาท