ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562