การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในโรงเรียนวัดสุทธาวาส