การส่งเสริมความโปร่งในองค์กร

 •  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงของผู้บริหาร (Chinese) ( English ) (Thai)
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตค. 2562 -31 มีค. 2563) / รอบ 9 เดือน ( 1 ตค. 62 – 30 มิย. 63)
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2562
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน