เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางสาวพันธ์ทิพา  ลักขณา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมขึ้น ณ เวทีกล้าดีศรีสุทธาวาส และมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ชาวบ้านบริเวณชุมชนรอบข้าง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย การแต่งบทกลอน และการคัดลายมือ เพื่อระลึกถึงสุนทรภู่บรมครูกวีเอกและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์

This slideshow requires JavaScript.