โรงเรียนวัดสุทธาวาส จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม ค่ายแสงสว่างคุณธรรม สู่ชีวิตที่งดงาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วัดสุทธาวาส
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
โดย นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส เป็นประธานเปิดค่ายอบรม

This slideshow requires JavaScript.